خدمات رایگان

کالری فعالیت ها

هر فعالیت و ورزشی چه مقدار انرژی مصرف می کند؟

نقش فعالیت های مختلف در رژیم های غذایی و کالری که در این فعالیت های مصرف می شود بسیار مهم و موثر می باشد. با استفاده از ابزار پایین به سادگی می توانید کالری و مقدار انرژی که در طی فعالیت های مختلف از جمله پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری، فعالیت های خانه، ایروبیک ... سوزانده می شود را بدست آورید.

در محاسبگر پایین وزن خود و مقدار زمان فعالیت را انتخاب نمایید. پس از کلیک روی محاسبه کن! مقدار کالری محاسبه شده و برای فعالیت های مختلف اعلام می گردد.

{source}
<?php

session_start();
?>
<style type="text/css">
.calculator_div
{
font-family:tahoma, arial, sans-serif;
border:2pt solid #4444FF;
padding:25px;
width:450px;
margin:auto;
}

label
{
display:block;
float:left;
width:150px;
}
.label
{
display:inline;
float:none;
width:75px;
font-size:11px
}
.warning
{
background:yellow;
border:1pt solid red;
padding:5px;
font-weight:bold;
}

#table{

width:100%;

}

#row {
height:20px;
width:100%;
}
#rowheader {
height:40px;
width:100%;
}
#leftheader{
font-size:14px;
position: relative;
font-weight:bolder;
float:left;
width:50%;
text-align:center;
top:5px;


}
#rightheader {
font-size:14px;
position: relative;
float:right;
width:50%;
font-weight:bolder;
top:5px;


}
#left {
font-size:10px;

font-weight:bold;
float:left;
width:75%;

}
#right {
font-size:10px;
float:right;
width:25%;
text-align:center;

}
</style>
<script type="text/javascript">
function IsNumber(fldId)
{
var fld=document.getElementById(fldId).value;

if(isNaN(fld))
{


document.getElementById(fldId).value=fld.substring(0, fld.length-1);
var newvalue=document.getElementById(fldId).value;
IsNumber(fldId);
}

return;
}


function FtToCm(ftfld,infld,savefld)
{
var ft=document.getElementById(ftfld).value;
var inch=document.getElementById(infld).value;

if(!isNaN(ft) && !isNaN(inch))
{
var allinch= ft * 12;
allinch= parseInt(allinch) + parseInt(inch);

var cm =allinch * 2.54;

document.getElementById(savefld).value=Math.round(cm);
}
else
{
document.getElementById("feet").value=ft.substring(0, ft.length-1);
document.getElementById("inch").value=inch.substring(0, inch.length-1);
}
//form2.field.value =lbs;
//alert(field);
return;
}

function CmToFt(cm,ftfld,infld)
{
if(!isNaN(cm))
{
var newcm=cm * 0.3937;

var ft = newcm / 12;
var remain= newcm % 12;
var inchs= remain;document.getElementById(ftfld).value=Math.round(ft);
document.getElementById(infld).value=Math.round(inchs);
}
else
{
document.getElementById("cm").value=cm.substring(0, cm.length-1);
}
//form2.field.value =lbs;
//alert(field);
return;
}

function KgToLbs(kg,field)
{
if(!isNaN(kg))
{
var lbs= kg * 2.2;
document.getElementById(field).value=Math.round(lbs);
}
else
{
document.getElementById("kg").value=kg.substring(0, kg.length-1);
}
//form2.field.value =lbs;
//alert(field);
return;
}

function LbsToKg(lbs,field)
{
if(!isNaN(lbs))
{
var kg= lbs / 2.2;
document.getElementById(field).value=Math.round(kg);
}
else
{
document.getElementById("lbs").value=lbs.substring(0, lbs.length-1);
}
return;
}
</script>
<div class="calculator_div">
<form method="post" name=form1 onsubmit="return validateMinute(this);">
<p><label>وزن شما</label> <input type="hidden" name="lbs" id="lbs" size="4" onkeyup="LbsToKg(this.value,'kg');" value="<? echo $_SESSION["calc_v_lbs"];?>">
<input type="text" name="kg" id="kg" size="4" onkeyup="KgToLbs(this.value,'lbs');" value="<? echo $_SESSION["calc_v_kg"]; ?>"> وزن به کیلوگرم</p>


<p><label for="minutes">مدت فعالیت</label> <input type="text" name="mins" size="8" id="mins" onchange="validateMinute(document.form1);" value="<? echo $_SESSION["calc_v_mins"];?>"> دقیقه</p>
<div style="text-align:center;clear:both;"><input class="button-more" type="submit" value="محاسبه کن!">

</div>
<input type="hidden" name="calculator_ok" value="1">
</form>
<?php if(!empty($_POST['calculator_ok'])):
// session storage
foreach($_POST as $key=>$var) $_SESSION["calc_v_".$key]=$var;
$w=$_SESSION["calc_v_lbs"];
$m=$_SESSION["calc_v_mins"];
################# form submission ##############

$variable_names=array('aero1','aero2','aero3','cycle1','circuit','stair1','weight1','weight2','basket1','cycle3','cycle4','cycle5','box1','foot1','foot2','frisbee','golf1','gymnast','hball','hike','horse','ice1','martial','rball1','climb1','roller1','rope','run9','ski2','ski3','swim1','tennis1','volley1','volley3','walk1','ski4','polo','whitewater','wood','garden','clean','games','sex','snow2');
$tags=array("ایروبیک با فعالیت کم ","ایروبیک با فعالیت بالا","ایروبیک آبی","دوچرخه سواری", "تمرینات هوازی و مقاومتی","استیر استپ", "بدن سازی - عمومی ","بدن سازی - شدید ","بسکتبال","دوچرخه سواری کوهستان","دوچرخه سواری با سرعت 20-23 کیلومتر","دوچرخه سواری با سرعت 23-26 ","بوکس","فوتبال به صورت مسابقه","فوتبال ","فریزبی","گلف", "ژیمیناسیتیک ","هندبال","کوه نوردی","اسب سواری","اسکی روی یخ","ورزشهای رزمی","راکت بال","صخره نوردی","اسکیت","طناب زدن","دویدن","اسکی","اسکی در سرازیری","شنا","تنیس","والیبال","والیبال ساحلی","پیاده روی","اسکی روی آب ","واترپولو ","قایق رانی","خرد کردن چوب","باغبانی","تمیز کردن خانه","بازی های کودکانه", "فعالیت های جنسی","پاروکردن برف");

$aero1 = round($w * $m * 0.044,0);
$aero2 = round($w * $m * 0.056,0);
$aero3 = round($w * $m * 0.032,0);
$cycle1 = round($w * $m * 0.056,0);
$circuit = round($w * $m * 0.064,0);
$stair1 = round($w * $m * 0.048,0);
$weight1 = round($w * $m * 0.024,0);
$weight2 = round($w * $m * 0.048,0);
$basket1 = round($w * $m * 0.064,0);
$cycle3 = round($w * $m * 0.068,0);
$cycle4 = round($w * $m * 0.064,0);
$cycle5 = round($w * $m * 0.080,0);
$box1 = round($w * $m * 0.072,0);
$foot1 = round($w * $m * 0.072,0);
$foot2 = round($w * $m * 0.064,0);
$frisbee = round($w * $m * 0.024,0);
$golf1 = round($w * $m * 0.044,0);
$gymnast = round($w * $m * 0.032,0);
$hball = round($w * $m * 0.096,0);
$hike = round($w * $m * 0.048,0);
$horse = round($w * $m * 0.032,0);
$ice1 = round($w * $m * 0.056,0);
$martial = round($w * $m * 0.080,0);
$rball1 = round($w * $m * 0.080,0);
$climb1 = round($w * $m * 0.088,0);
$roller1 = round($w * $m * 0.056,0);
$rope = round($w * $m * 0.080,0);
$run9 = round($w * $m * 0.072,0);
$ski2 = round($w * $m * 0.064,0);
$ski3 = round($w * $m * 0.048,0);
$swim1 = round($w * $m * 0.048,0);
$tennis1 = round($w * $m * 0.056,0);
$volley1 = round($w * $m * 0.024,0);
$volley3 = round($w * $m * 0.064,0);
$walk1 = round($w * $m * 0.032,0);
$ski4 = round($w * $m * 0.048,0);
$polo = round($w * $m * 0.080,0);
$whitewater = round($w * $m * 0.040,0);
$wood = round($w * $m * 0.048,0);
$garden = round($w * $m * 0.036,0);
$clean = round($w * $m * 0.028,0);
$games = round($w * $m * 0.040,0);
$sex = round($w * $m * 0.012,0);
$snow2 = round($w * $m * 0.048,0);

echo "<div id=\"table\">
<div id=\"rowheader\" style=background-color:#286a7c\">
<div id=\"leftheader\">فعالیت</div>
<div id=\"rightheader\">کالری سوزانده شده در <b>$m</b> دقیقه</div>
</div>";

foreach($variable_names as $key => $value)
{
if($key%2==0)
$bg="#f8f8f8";
else
$bg="#4BACb6";

echo "<div id=\"row\" style=background-color:".$bg.">
<div id=\"left\">".$tags[$key]."</div>
<div id=\"right\">".number_format($$value)."</div>
</div>";
}
echo "</div>";

endif;
?>
</div>
<script language="javascript">
function validateMinute(frm)
{

mins=frm.mins.value;
kg=frm.kg.value;
lbs=frm.lbs.value;
if(kg <= 0 && lbs <=0)
{
alert('Please input some value for KG/LBS!');
return false;
}
if(isNaN(mins) || mins<0 )
{
document.getElementById("mins").value=mins.substring(0, mins.length-1);
var newmins=document.getElementById("mins").value
validateMinute(frm);
frm.mins.focus();
return false;
}
if(mins=="" )
{
alert('Error: all fields are required!');
return false;
}
}
</script>
{/source}

مطلب مرتبط: رژیم لاغری آنلاین
نرم افزار رژیم لاغری، برنامه کاهش وزن خود را به صورت آنلاین در موبایل و ایمیل خود دریافت کنید
رژیم لاغری
 

دکتر فتحی
Author: دکتر فتحی

امیدوارم کمکی هرچند کوچک به ارتقا سلامت جامعه شود. سوالات خود را می توانید در انجمن سلامتی مطرح نمایید برای مطرح کردن سوال کلیک کنید. جهت مطرح کردن سوالات خصوصی کلیک کنید.
.
سوال یا نظر خود را مطرح نمایید.

ارسال نظر به صورت مهمان ثبت نام or ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location

نظرات (6)

رتبه 0 از 5 بر مبنای 0 رای

  1. صمد مجيدي

لطفا مقدار دراز و نشست زدن را هم اضافه كنيد
تعدادي باشه كه خيلي خوبه ! مثلا بگين 100 تا دراز و نشست چقد كالري ميسوزونه!
خيلي مرسي از سايت توپتون

  پیوست ها
 

  1. بهار

  پیوست ها
 

  1. h

  پیوست ها
 

  1. نسیم

خیلی مطالبتون خوبن. من دارم از رژیم غذاییتون استفاده می کنم امیدوارم جواب بگیرم

  پیوست ها
 

  1. admin

واقعا سایت بی نظیری دارید ممنون از بروز رسانی سایتتون ک متنوع تر و کامل تر میشه همیشه :roll]: ;-)
<br />با تشکر از لطف شما

  پیوست ها
 

  1. farzaneh

واقعا سایت بی نظیری دارید ممنون از بروز رسانی سایتتون ک متنوع تر و کامل تر میشه همیشه :roll]: ;-)

  پیوست ها
 
هنوز هیچ نظری درباره این پست وجود ندارد

تمامي كالاها و خدمات سایت رژیم سلامتی، حسب مورد داراي مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.

تمامي كالاها و خدمات سایت رژیم سلامتی، حسب مورد داراي مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.

© 2019 , وب سایت رژیم سلامتیاستفاده از مطالب تنها با درج لینک مستقیم مجاز است.

Search