ابزارهای تغذیه و سلامتی - وبلاگ و وب سایت

2 Votes5.05 

مجموعه ايي از ابزارهاي تغذيه و سلامت ويژه وب سايت ها و وبلاگ

جهت استفاده از کدهاي زير کافيست کد مربوطه را از از داخل هر باکس کپي کرده و در قسمت مورد نظر از وب سايت خود قرار دهيد براي وبلاگ ها نيز در قسمت تنظيمات کدهاي جاواي وبلاگ و يا در قسمت از قالب وبلاگ قرار دهيد. (راهنماي استفاده از اين کدها در وبلاگ هاي بلاگفا، پرشين بلاگ، ميهن بلاگ در پايين داده شده است.

محاسبگر کالري سوازنده شده با دوچرخه سواري

با قرار دادن اين کد در وبسايت يا وبلاگتان کاربران و مشاهده کنندگان قادر خواهند بود، کالري را که با دوچرخه سواري با سرعت هاي مختلف مي سوازنند با توجه به مدت زمان دوچرخه سواري و وزن محاسبه نمايند.

کد پايين را کپي و در مکان مناسب قرار دهيد:

 

<textarea cols="75" rows="7"><!-- Begin foodregime.com Biking Calculator -->
<script type="text/javascript" src="https://www.foodregime.com/code/biking/biking.js"></script>
<p>کد <strong><a href="https://www.foodregime.com/" target="_blank">رژيم </a><a href="https://www.foodregime.com/" target="_blank">سلامتي</a></strong></p>
<!-- END foodregime.com Biking Calculator --></textarea>

 

نحوه نمايش:

<textarea>
<!-- Begin foodregime.com Biking Calculator -->
<script type="text/javascript" src="https://www.foodregime.com/code/biking/biking.js"></script>
<!-- END foodregime.com Biking Calculator -->
</textarea>

 

 

محاسبگر کالري سوازنده شده با دويدن

با قرار دادن اين کد در وبسايت يا وبلاگتان کاربران و مشاهده کنندگان قادر خواهند بود، کالري را که با دويدن با سرعت هاي مختلف مي سوازنند با توجه به مدت زمان دويدن و وزن محاسبه نمايند.

کد پايين را کپي و در مکان مناسب قرار دهيد:

 

<textarea cols="75" rows="7"><!-- Begin foodregime.com Biking Calculator -->
<script type="text/javascript" src="https://www.foodregime.com/code/run/running.js"></script>
<p>کد <strong><a href="https://www.foodregime.com/" target="_blank">رژيم </a><a href="https://www.foodregime.com/" target="_blank">سلامتي</a></strong></p>
<!-- END foodregime.com Biking Calculator --></textarea>

 

نحوه نمايش:

<textarea>
<!-- Begin foodregime.com Biking Calculator -->
<script type="text/javascript" src="https://www.foodregime.com/code/run/running.js"></script>
<!-- END foodregime.com Biking Calculator -->
</textarea>

 

 

محاسبگر کالري سوازنده شده با پياده روي

با قرار دادن اين کد در وبسايت يا وبلاگتان کاربران و مشاهده کنندگان قادر خواهند بود، کالري را که با پياده روي با سرعت هاي مختلف مي سوازنند با توجه به مدت زمان پياده روي و وزن محاسبه نمايند.

کد پايين را کپي و در مکان مناسب قرار دهيد:

 

<textarea cols="75" rows="7" name="S1" onmouseup="this.select()"><!-- Begin foodregime.com walk Calculator -->
<script type="text/javascript" src="https://www.foodregime.com/code/walk/walk.js"></script>
<p>کد <strong><a href="https://www.foodregime.com/" target="_blank">رژيم </a><a href="https://www.foodregime.com/" target="_blank">سلامتي</a></strong></p>
<!-- END foodregime.com walk Calculator --></textarea>

 

نحوه نمايش:

<textarea>
<!-- Begin foodregime.com walk Calculator -->
<script type="text/javascript" src="https://www.foodregime.com/code/walk/walk.js"></script>
<!-- END foodregime.com walk Calculator -->
</textarea>

 

 

محاسبگر کالري سوازنده شده با شنا

با قرار دادن اين کد در وبسايت يا وبلاگتان کاربران و مشاهده کنندگان قادر خواهند بود، کالري را که با شنا در شرايط مختلف با سرعت هاي مختلف مي سوازنند با توجه به مدت زمان شنا و وزن محاسبه نمايند.

کد پايين را کپي و در مکان مناسب قرار دهيد:

 

<textarea cols="75" rows="7" name="S1" onmouseup="this.select()"><!-- Begin foodregime.com walk Calculator -->
<script type="text/javascript" src="https://www.foodregime.com/code/swimming/swim.js"></script>
<p>کد <strong><a href="https://www.foodregime.com/" target="_blank">رژيم </a><a href="https://www.foodregime.com/" target="_blank">سلامتي</a></strong></p>
<!-- END foodregime.com walk Calculator --></textarea>

 

نحوه نمايش:

<textarea>
<!-- Begin foodregime.com walk Calculator -->
<script type="text/javascript" src="https://www.foodregime.com/code/swimming/swim.js"></script>
<!-- END foodregime.com walk Calculator -->
</textarea>

 

 

توصيه سلامت

با قرار دادن اين کد در وبسايت يا وبلاگتان با هر بازديد به صورتي تصادفي يک توصيه کوتاه سلامت و تغذيه نمايش داده مي شود.

کد پايين را کپي و در مکان مناسب قرار دهيد:

 

<textarea cols="75" rows="7"><!-- Begin foodregime.com health advice -->
<script type="text/javascript" src="https://www.foodregime.com/code/textadvice/healthadvice.js"></script>
<p>کد <strong><a href="https://www.foodregime.com/" target="_blank">رژيم </a><a href="https://www.foodregime.com/" target="_blank">سلامتي</a></strong></p>
<!-- END foodregime.com health advice --></textarea>

 

نحوه نمايش:

<textarea>

<!-- Begin foodregime.com health advice -->
<script type="text/javascript" src="https://www.foodregime.com/code/textadvice/healthadvice.js"></script>
<!-- END foodregime.com health advice -->

</textarea>

 

محاسبگر bmi - شاخص توده بدن

با قرار دادن کد برنامه زير در وبسايت يا وبلاگ خود امکان محاسبه شاخص توده ي بدن ( bmi ) و همچنين وزن ايده ال را براي کاربران خود فراهم آوريد. کافي است کد زير را کپي کرده و در قسمت مورد نظر قرار دهيد.

کد پايين را کپي و در مکان مناسب قرار دهيد:

<textarea cols="75" rows="7">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<html xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fa-ir" lang="fa-ir">
<script type="text/javascript"><!-- Created by: foodregime.com
function BMI() {
var height = eval(document.for1.height.value);
var weight = eval(document.for1.weight.value);
height = height / 100;
var BMI = weight/ (height * height);
var ideal1= height*height*20;
var ideal2=height*height*25;
ideal1=Math.round(ideal1*10)/10;
ideal2=Math.round(ideal2*10)/10;
BMI=Math.round(BMI*10)/10;
if (BMI<20)
{alert("شما دچار کاهش وزن مي باشيد ");
alert(BMI+" شاخص توده ي بدن شما ");
alert(ideal1+"-"+ideal2+"وزن مناسب براي شما در بازه -کيلوگرم");
}
else if(BMI<25)
{alert("وزن شما در محدوده ي طبيعي است");
alert(BMI+ " شاخص توده ي بدن شما ");
alert(ideal1+"-"+ideal2+"وزن مناسب براي شما در بازه -کيلوگرم ");
}
else if(BMI>25 && BMI<100)
{alert("شما دچار اضافه وزن مي باشيد.");
alert(BMI + " شاخص توده ي بدن شما ");
alert(ideal1+"-"+ideal2+"وزن مناسب براي شما در بازه -کيلوگرم");
}
else
{alert("اعداد را به صورت صحيح وارد نماييد");
}
document.for1.bmi.value=BMI;
document.for1.ideal.value=(ideal1+"-"+ideal2+"کيلو");
}
</script>
<table border="2" bordercolordark="#000033">
<form name="for1" id="for1">
<tr>
<td colspan="2">
<div align="center">محاسبه ي شاخص توده ي بدني
</div></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="right">وزن به کيلوگرم
<input type="Text" name="weight" size="5">
</div></td>
<td>
قد به سانتي متر
<input type="Text" name="height" size="5"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="right">شاخص توده ي بدني
<input type="Text" name="bmi" id="bmi" size="5" readonly="readonly">
</div></td>
<td>
<input type="button" style="font-size: 8pt" value="محاسبه" onClick="BMI()" name="button">
<input type="reset" style="font-size: 8pt" value="بازنويسي فرم">
<br/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
بازه ي وزني مناسب شما <input type="Text" name="ideal" id="ideal" readonly="readonly">
</td>
&nbsp;
</tr
><tr>
<td colspan="2">
<div align="center" class="style1">
<p><a href="https://www.foodregime.com/ابزارها/کد-جاوا-bmi.html"> دريافت کد: </a><a href="https://www.foodregime.com">رژيم </a><a href="https://www.foodregime.com">سلامتي</a>
<br>
<a href="https://www.foodregime.com"><marquee width="160" scrollamount="2"><img src="https://www.rejimesalamati.com/images/stories/food/bmi-fat-diet.jpg"></marquee><a>
</div></td>
</tr>
</form>
</table>
</textarea>

 

نحوه نمايش:

<textarea>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<html xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fa-ir" lang="fa-ir">
<script type="text/javascript"><!-- Created by: foodregime.com
function BMI() {
var height = eval(document.for1.height.value);
var weight = eval(document.for1.weight.value);
height = height / 100;
var BMI = weight/ (height * height);
var ideal1= height*height*20;
var ideal2=height*height*25;
ideal1=Math.round(ideal1*10)/10;
ideal2=Math.round(ideal2*10)/10;
BMI=Math.round(BMI*10)/10;
if (BMI<20)
{alert("شما دچار کاهش وزن مي باشيد ");
alert(BMI+" شاخص توده ي بدن شما ");
alert(ideal1+"-"+ideal2+"وزن مناسب براي شما در بازه -کيلوگرم");
}
else if(BMI<25)
{alert("وزن شما در محدوده ي طبيعي است");
alert(BMI+ " شاخص توده ي بدن شما ");
alert(ideal1+"-"+ideal2+"وزن مناسب براي شما در بازه -کيلوگرم ");
}
else if(BMI>25 && BMI<100)
{alert("شما دچار اضافه وزن مي باشيد.");
alert(BMI + " شاخص توده ي بدن شما ");
alert(ideal1+"-"+ideal2+"وزن مناسب براي شما در بازه -کيلوگرم");
}
else
{alert("اعداد را به صورت صحيح وارد نماييد");
}
document.for1.bmi.value=BMI;
document.for1.ideal.value=(ideal1+"-"+ideal2+"کيلو");
}
</script>
<table border="2" bordercolordark="#000033">
<form name="for1" id="for1">
<tr>
<td colspan="2">
<div align="center">محاسبه ي شاخص توده ي بدني
</div></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="right">وزن به کيلوگرم
<input type="Text" name="weight" size="5">
</div></td>
<td>
قد به سانتي متر
<input type="Text" name="height" size="5"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="right">شاخص توده ي بدني
<input type="Text" name="bmi" id="bmi" size="5" readonly="readonly">
</div></td>
<td>
<input type="button" style="font-size: 8pt" value="محاسبه" onClick="BMI()" name="button">
<input type="reset" style="font-size: 8pt" value="بازنويسي فرم">
<br/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
بازه ي وزني مناسب شما <input type="Text" name="ideal" id="ideal" readonly="readonly">
</td>
&nbsp;
</tr
><tr>
<td colspan="2">
<div align="center" class="style1">
<p><a href="https://www.foodregime.com/ابزارها/کد-جاوا-bmi.html"> دريافت کد: </a><a href="https://www.foodregime.com">رژيم </a><a href="https://www.foodregime.com">سلامتي</a>
<br>
<a href="https://www.foodregime.com"><marquee width="160" scrollamount="2"><img src="https://www.rejimesalamati.com/images/stories/food/bmi-fat-diet.jpg"></marquee><a>
</div></td>
</tr>
</form>
</table>


</textarea>

 

 

ماژول محاسبه طول عمر - جوملا

پس از استقبال کاربران گرامي از محاسبگر طول عمر بر آن شديم ماژول ان را ويژه ي سايت هاي بر مبناي سيستم مديريت محتواي جوملا براي اولين بار براي جوملاي 2.5 و به صورت فارسي منتتشر نماييم . کافي است فايل را از لينک پايين دانلود و در جوملاي خود نصب نماييد و به آن موقعيت مناسب قرار دهيد.{attachments}

  تبليغات

دکتر فتحی
نويسنده: دکتر فتحی

امیدوارم کمکی هرچند کوچک به ارتقا سلامت جامعه شود.سوالات خود را می توانید در انجمن سلامتی مطرح نمایید.

برای مطرح کردن سوال کلیک کنید. جهت مطرح کردن سوالات خصوصی کلیک کنید.

جهت درخواست رژیم غذایی کلیک کنید.


نظر خود را اضافه کنید.

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان (فاطمه)

  خیلی خیلی ممنون کد هاتون واقعن خوبهستن;););););););)

 • مهمان (onhnhnd)

  سلام
  سایت فوق العاده خوبی دارید ابزار هاتون خیلی مناسب هست. بی نهایت تشکر

 • مهمان (amin)

  very good tank you.;)

 • مهمان (elaheh solimani)

  با سلام و عرض ادب خدمت شما سرور عزيز و گرامي بسیار ممنونم بابت کدهای زیباتون استفاده کردم تازه این کدها به وب سایتم می آمد ایران مطلب سبکه زندگی خانگی هر ایرانی موفق و پیروز باشید.

 • مهمان (مریم)

  خیلی خوب بود ممنونم

 • مهمان (ورزشکار)

  از شما متشکرم
  کدهای جاوا رو برای وبلاگم استفاده کردم خیلی عالی وبی نظیره
  مطالبتون هم خوندنی ومفید هستن
  موفق وپیروز باشید

 • مهمان (hadi)

  پس چرا نمایش نمیده قالبارو

 • مهمان (mahdi)

  باسلام
  خیلی خوشحال شدم از مطالب مفیدتان

 • مهمان (رضا خسروی)

  سلام.عالیه ولی ای کاش عرضشون 160 میبود تا میتونستیم تو ستون کنار قالب وبلاگ هم بزاریم الان بزرگه از ستون خارج میشه

 • مهمان (نظر)

  با تشکر . واقعا عالی . مخصوصا ماژول محاسبه عمر جوملا.

بارگذاری بیشتر ...
سخن روز
سردرد هاي تنشي هم به شکل پراکنده و نامنظم بروز مي کنند و هم به شکل مزمن و حاد گريبان افراد را مي گيرد.
سرد و گرم کردن پيشاني به کمک يک حوله يا ماساژ آرام شقيقه و گيجگاه مي تواند تاثير بسزايي در تسکين درد هاي تنشي داشته باشد.
ميوه تمشک براي تقويت حافظه مفيد است.
اگر استفاده از کرم هاي ضد چروک بعد از 25 سالگي شروع شود اکسيداسيون ها کمتر سبب چروک پوست مي شوند.
گوجه فرنگي در پيشگيري از سرطان بسيار موثر است و حاوي سه آنتي اکسيدان مهم بتاکاروتن، ليکوپن و ويتامين C
سودا، قهوه، چاي و غذاهاي شيرين باعث تغيير رنگ و لکه دار کردن دندان ها مي شوند.
بهترين زمان براي خواب، از ساعت 10 شب تا 6 صبح است.
مصرف شير پيش از خواب به دليل دارا بودن سروتونين براي آرامش اعصاب توصيه مي گردد.
مصرف کاهو براي پيشگيري از انواع سرطان ها مفيد است.

سایت تخصصی رژیم سلامتی

سایت تخصصی رژیم درمانی دکتر حسین فتحی ضمن ارایه مطالب مفیدی پیرامون رژیم های غذایی و تغذیه، امکاناتی نظیر پرسش و پاسخ، خدمات رایگان تغذیه و لاغری،دستورهای غذایی، امکان ارایه انواع رژیم های غذایی نظیر رژیم لاغری، رژیم چاقی، برنامه رژیم غذایی، دیابت، فشارخون، چربی خون بالا، رژیم ورزشکاران، رژیم برای ثابت ماندن وزن، چاقی و ... توسط پزشک به صورت اینترنتی فراهم گردیده است با عضویت در سایت امکاناتی نظیر مطرح کردن موضوعات پزشکی و تغذیه در انجمن سلامتی، سوال از پزشک به صورت خصوصی و دریافت خبرنامه ... برای شما بوجود می آید.

پست الکترونیکی : admin at foodregime.com & rejimesalamati at gmail.com